استان  آذربايجان شرقي


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 63,958 46,925 17,033 51,297 35,213 16,084 438 277 161 3,143 2,822 321 9,080 8,613 467
1395 66,255 48,324 17,931 53,250 36,308 16,942 444 276 168 3,169 2,836 333 9,392 8,904 488
وزارت آموزش و پرورش  39,125 24,603 14,522 34,140 20,286 13,854 229 133 96 1,494 1,219 275 3,262 2,965 297
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 9,189 6,409 2,780 7,267 4,721 2,546 132 71 61 449 400 49 1,341 1,217 124
وزارت جهاد کشاورزی  2,873 2,806 67 2,196 2,134 62 13 13 0 217 217 0 447 442 5
وزارت راه و شهرسازی  4,206 4,178 28 2,432 2,409 23 9 8 1 292 292 0 1,473 1,469 4
وزارت کشور  2,363 2,281 82 1,493 1,418 75 13 12 1 156 153 3 701 698 3
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  1,585 1,561 24 1,256 1,233 23 3 2 1 86 86 0 240 240 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  1,804 1,568 236 1,180 998 182 16 10 6 125 123 2 483 437 46
وزارت دادگستری  921 882 39 571 535 36 7 6 1 92 90 2 251 251 0
وزارت اقتصاد و دارایی  1,738 1,702 36 1,068 1,034 34 5 4 1 131 131 0 534 533 1
وزارت صنعت معدن تجارت  606 588 18 350 333 17 0 0 0 31 31 0 225 224 1
نهاد ریاست جمهوری  369 348 21 279 261 18 6 6 0 18 17 1 66 64 2
وزارت نیرو  804 773 31 512 484 28 4 4 0 46 45 1 242 240 2
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  331 302 29 245 217 28 1 1 0 14 14 0 71 70 1
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  223 208 15 162 149 13 1 1 0 13 13 0 47 45 2
قوه قضائیه  88 88 0 77 77 0 4 4 0 3 3 0 4 4 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  30 27 3 22 19 3 1 1 0 2 2 0 5 5 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 16,112 16,713
همسر مرد و زن 9,512 9,932
مرد 10 11
زن 9,502 9,921
فرزند مرد و زن 6,008 6,201
مرد 1,095 1,100
زن 4,913 5,101
نواده مرد و زن 23 22
مرد 8 7
زن 15 15
مادر 417 414
پدر 152 144
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 63,958 46,925 17,033 51,297 35,213 16,084 438 277 161 3,143 2,822 321 9,080 8,613 467
1395 66,255 48,324 17,931 53,250 36,308 16,942 444 276 168 3,169 2,836 333 9,392 8,904 488
تبریز 65,572 47,836 17,736 52,766 35,997 16,769 439 273 166 3,133 2,806 327 9,234 8,760 474
خسروشهر 109 104 5 72 68 4 0 0 0 7 7 0 30 29 1
شرفخانه 23 23 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0
مراغه 548 358 190 403 234 169 5 3 2 29 23 6 111 98 13
مرند 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
جلفا 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0