استان فارس


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 87,374 59,693 27,681 73,328 47,021 26,307 1,010 610 400 3,878 3,489 389 9,158 8,573 585
1395 90,948 61,695 29,253 76,466 48,617 27,849 1,040 612 428 3,886 3,509 377 9,556 8,957 599
وزارت آموزش و پرورش  60,369 36,524 23,845 53,370 30,520 22,850 598 334 264 2,164 1,855 309 4,237 3,815 422
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 12,566 8,353 4,213 10,183 6,296 3,887 276 137 139 551 496 55 1,556 1,424 132
وزارت جهاد کشاورزی  4,851 4,715 136 3,674 3,546 128 21 18 3 353 351 2 803 800 3
وزارت راه و شهرسازی  1,497 1,456 41 961 926 35 10 8 2 97 97 0 429 425 4
وزارت کشور  2,678 2,540 138 1,726 1,601 125 52 47 5 180 179 1 720 713 7
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  1,786 1,727 59 1,495 1,439 56 4 4 0 81 81 0 206 203 3
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  2,418 2,040 378 1,863 1,507 356 32 24 8 141 137 4 382 372 10
وزارت دادگستری  1,118 1,014 104 719 627 92 24 21 3 97 95 2 278 271 7
وزارت اقتصاد و دارایی  1,105 997 108 659 558 101 6 6 0 72 72 0 368 361 7
وزارت صنعت معدن تجارت  679 620 59 453 399 54 4 3 1 37 33 4 185 185 0
نهاد ریاست جمهوری  512 471 41 373 332 41 3 3 0 32 32 0 104 104 0
وزارت نیرو  524 471 53 365 312 53 1 1 0 26 26 0 132 132 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  505 459 46 365 324 41 5 3 2 27 27 0 108 105 3
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  253 223 30 197 169 28 3 2 1 19 19 0 34 33 1
قوه قضائیه  22 22 0 16 16 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0
خویش فرما  9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  56 54 2 38 36 2 1 1 0 4 4 0 13 13 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395شرح 1394 1395
جمع کل 19,144 19,720
همسر مرد و زن 10,614 11,164
مرد 30 31
زن 10,584 11,133
فرزند مرد و زن 7,948 7,997
مرد 1,579 1,546
زن 6,369 6,451
نواده مرد و زن 17 16
مرد 4 4
زن 13 12
مادر 418 403
پدر 146 139
خواهر 1 1


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 87,374 59,693 27,681 73,328 47,021 26,307 1,010 610 400 3,878 3,489 389 9,158 8,573 585
1395 90,948 61,695 29,253 76,466 48,617 27,849 1,040 612 428 3,886 3,509 377 9,556 8,957 599
شیراز 89,708 60,783 28,925 75,451 47,905 27,546 1,018 600 418 3,817 3,450 367 9,422 8,828 594
جهرم 456 350 106 376 279 97 10 6 4 23 20 3 47 45 2
لارستان 315 202 113 261 156 105 6 4 2 14 11 3 34 31 3
فسا 469 360 109 378 277 101 6 2 4 32 28 4 53 53 0