استان لرستان    


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 24776 18590 6186 19777 13971 5806 307 208 99 1594 1441 153 3098 2970 128
1395 25795 19363 6432 20671 14628 6043 316 212 104 1598 1447 151 3210 3076 134
وزارت آموزش و پرورش  15930 10638 5292 13829 8804 5025 165 108 57 869 757 112 1067 969 98
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 3203 2223 980 2487 1614 873 113 71 42 196 163 33 407 375 32
وزارت جهاد کشاورزی  1843 1820 23 1370 1350 20 10 10 0 141 140 1 322 320 2
وزارت راه و شهرسازی  1710 1701 9 879 871 8 3 2 1 169 169 0 659 659 0
وزارت کشور  1009 976 33 652 622 30 6 4 2 60 60 0 291 290 1
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  595 582 13 452 440 12 1 1 0 37 36 1 105 105 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  137 114 23 123 100 23 2 2 0 8 8 0 4 4 0
وزارت دادگستری  358 341 17 219 205 14 7 7 0 35 33 2 97 96 1
وزارت اقتصاد و دارایی  300 288 12 169 159 10 2 1 1 22 21 1 107 107 0
وزارت صنعت معدن تجارت  216 208 8 141 133 8 0 0 0 19 19 0 56 56 0
نهاد ریاست جمهوری  165 161 4 117 113 4 0 0 0 17 17 0 31 31 0
وزارت نیرو  94 93 1 57 56 1 0 0 0 5 5 0 32 32 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  113 104 9 78 70 8 4 4 0 11 10 1 20 20 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  103 95 8 82 75 7 1 0 1 8 8 0 12 12 0
قوه قضائیه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خویش فرما  3 3 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر  16 16 0 14 14 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 7414 7532
همسر مرد و زن 3897 4020
مرد 5 5
زن 3892 4015
فرزند مرد و زن 3218 3231
مرد 660 653
زن 2558 2578
نواده مرد و زن 4 6
مرد 0 2
زن 4 4
مادر 218 204
پدر 77 71
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 24776 18590 6186 19777 13971 5806 307 208 99 1594 1441 153 3098 2970 128
1395 25795 19363 6432 20671 14628 6043 316 212 104 1598 1447 151 3210 3076 134
خرم آباد 24562 18131 6431 20077 14035 6042 316 212 104 1469 1318 151 2700 2566 134
بروجرد 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دورود 1232 1231 1 593 592 1 0 0 0 129 129 0 510 510 0