استان آذربايجان غربي

تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 41,348 30,399 10,949 33,933 23,629 10,304 434 292 142 2,239 2,025 214 4,742 4,453 289
1395 43,466 31,924 11,542 35,814 24,953 10,861 452 298 154 2,256 2,038 218 4,944 4,635 309
وزارت آموزش و پرورش  27,283 18,437 8,846 23,616 15,247 8,369 267 166 101 1,182 1,013 169 2,218 2,011 207
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 5,941 3,679 2,262 4,850 2,765 2,085 107 62 45 318 275 43 666 577 89
وزارت جهاد کشاورزی  2,825 2,768 57 2,195 2,143 52 13 12 1 242 240 2 375 373 2
وزارت راه و شهرسازی  918 891 27 656 630 26 3 3 0 59 59 0 200 199 1
وزارت کشور  1,770 1,713 57 1,232 1,183 49 16 14 2 111 111 0 411 405 6
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  634 622 12 460 448 12 11 11 0 35 35 0 128 128 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  666 574 92 528 439 89 10 8 2 39 38 1 89 89 0
وزارت دادگستری  723 678 45 482 439 43 8 8 0 72 70 2 161 161 0
وزارت اقتصاد و دارایی  750 718 32 508 478 30 1 1 0 65 64 1 176 175 1
وزارت صنعت معدن تجارت  818 779 39 452 415 37 5 4 1 54 54 0 307 306 1
نهاد ریاست جمهوری  375 356 19 289 270 19 2 2 0 29 29 0 55 55 0
وزارت نیرو  256 245 11 160 150 10 3 2 1 12 12 0 81 81 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  227 210 17 169 152 17 3 3 0 11 11 0 44 44 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  177 157 20 135 117 18 1 1 0 16 16 0 25 23 2
قوه قضائیه  67 67 0 55 55 0 1 1 0 5 5 0 6 6 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  36 30 6 27 22 5 1 0 1 6 6 0 2 2 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395

 

شرح 1394 1395
جمع کل 9,572 9,934
همسر مرد و زن 5638 5889
مرد 15 14
زن 5623 5875
فرزند مرد و زن 3648 3756
مرد 748 733
زن 2900 3023
نواده مرد و زن 8 10
مرد 3 3
زن 5 7
مادر 212 216
پدر 66 63
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 41,348 30,399 10,949 33,933 23,629 10,304 434 292 142 2,239 2,025 214 4,742 4,453 289
1395 43,466 31,924 11,542 35,814 24,953 10,861 452 298 154 2,256 2,038 218 4,944 4,635 309
ارومیه 43,417 31,891 11,526 35,769 24,924 10,845 452 298 154 2,254 2,036 218 4,942 4,633 309
خوی 37 22 15 36 21 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0
میاندوآب 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نقده 10 9 1 8 7 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0
بوکان 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0