استان زنجان 


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب جنس و دستگاه :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 15,531 11,381 4,150 12,421 8,467 3,954 231 150 81 745 682 63 2,134 2,082 52
1395 16,249 11,764 4,485 13,075 8,794 4,281 239 151 88 744 683 61 2,191 2,136 55
وزارت آموزش و پرورش  8,775 5,001 3,774 7,865 4,228 3,637 115 61 54 295 247 48 500 465 35
وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی 2,016 1,463 553 1,627 1,137 490 77 45 32 96 85 11 216 196 20
وزارت جهاد کشاورزی  948 928 20 734 714 20 7 7 0 65 65 0 142 142 0
وزارت راه و شهرسازی  2,596 2,583 13 1,418 1,405 13 18 18 0 158 158 0 1,002 1,002 0
وزارت کشور  577 530 47 420 374 46 6 5 1 36 36 0 115 115 0
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  252 246 6 188 182 6 3 3 0 17 17 0 44 44 0
وزارت علوم تحقیقات و فناوری  194 176 18 155 137 18 2 2 0 18 18 0 19 19 0
وزارت دادگستری  217 205 12 155 143 12 4 4 0 13 13 0 45 45 0
وزارت اقتصاد و دارایی  169 159 10 113 104 9 3 2 1 13 13 0 40 40 0
وزارت صنعت معدن تجارت  130 121 9 93 85 8 0 0 0 9 8 1 28 28 0
نهاد ریاست جمهوری  151 144 7 125 118 7 0 0 0 11 11 0 15 15 0
وزارت نیرو  38 38 0 23 23 0 0 0 0 4 4 0 11 11 0
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  85 75 10 72 62 10 3 3 0 2 2 0 8 8 0
وزارت امور خارجه  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  79 73 6 68 63 5 0 0 0 6 5 1 5 5 0
قوه قضائیه  11 11 0 10 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
خویش فرما  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر  11 11 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0


تعداد وراث وظیفه بگیر صندوق بر حسب نسبت و جنس : پایان 1395


شرح 1394 1395
جمع کل 3,898 4,005
همسر مرد و زن 2,317 2,382
مرد 1 2
زن 2,316 2,380
فرزند مرد و زن 1,472 1,512
مرد 267 259
زن 1,205 1,253
نواده مرد و زن 10 10
مرد 2 2
زن 8 8
مادر 77 78
پدر 22 23
خواهر 0 0


تعداد حقوق بگیران صندوق بر حسب شهرستان :پایان 1395


شرح حقوق بگیران بازنشسته ازکارافتاده شاغل متوفی بازنشسته متوفی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1394 15,531 11,381 4,150 12,421 8,467 3,954 231 150 81 745 682 63 2,134 2,082 52
1395 16,249 11,764 4,485 13,075 8,794 4,281 239 151 88 744 683 61 2,191 2,136 55
زنجان (مرکز استان) 16,154 11,671 4,483 13,006 8,727 4,279 238 150 88 738 677 61 2,172 2,117 55
ابهر 56 55 1 44 43 1 1 1 0 2 2 0 9 9 0
خرمدره 24 23 1 15 14 1 0 0 0 2 2 0 7 7 0
خدابنده 14 14 0 9 9 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0
صائین قلعه 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0