گزارش های آماری؛
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - بهار 1398
” آمار“ علاوه بر برداشت علمی و کاربردی، یکی از ابزار و دلایل حسن خدمت و پیشرفت کارهاست. مبرهن است این امر وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد تا همواره یک تصمیم گیری هوشمندانه بر پایه استراتژیهای صحیح صورت پذیرد. در این راستا هجدهمین نشریه آماری صندوق توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها تهیه و جهت بهره برداری تقدیم حضور می گردد.
کد خبر: 10
تاریخ خبر: 1398/03/25
” آمار“ علاوه بر برداشت علمی و کاربردی، یکی از ابزار و دلایل حسن خدمت و پیشرفت کارهاست. مبرهن است این امر وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد تا همواره یک تصمیم گیری هوشمندانه بر پایه استراتژی های صحیح صورت پذیرد. در این راستا هجدهمین نشریه آماری صندوق توسط دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها تهیه و جهت بهره برداری تقدیم حضور می گردد.