گزارش های آماری؛
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری-تابستان 1398
به یقین، آمار و برنامه ریزی، در توسعه همه جانبه جوامع، نقش ممتاز و برجسته ای دارد. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، افزون بر پیشبرد امور با هزینه کمتر، نقش مؤثری نیز در شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات و نهایتا ایجاد توسعه، دارد. آمار و اطلاعات درست، یکی از رموز و نمادهای توسعه در جوامع گوناگون است. تلاش دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها همواره بر آن بوده تا با جمع آوری به موقع و صحیح داده ها بتواند در فراهم آوردن شاخص ها و نماگرها در قالب گزارش های فصلی گام بردارد ، در این راستا فصلنامه آماری تابستان 1398 جهت بهره برداری تقدیم می گردد.
کد خبر: 11
تاریخ خبر: 1398/06/25
به یقین، آمار و برنامه ریزی، در توسعه همه جانبه جوامع، نقش ممتاز و برجسته ای دارد. بهره گیری درست از آمار و برنامه ریزی، افزون بر پیشبرد امور با هزینه کمتر، نقش مؤثری نیز در شناخت فرصت ها و استفاده بهینه از امکانات و نهایتا ایجاد توسعه، دارد. آمار و اطلاعات درست، یکی از رموز و نمادهای توسعه در جوامع گوناگون است. تلاش دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها همواره بر آن بوده تا با جمع آوری به موقع و صحیح داده ها بتواند در فراهم آوردن شاخص ها و نماگرها در قالب گزارش های فصلی گام بردارد ، در این راستا فصلنامه آماری تابستان 1398 جهت بهره برداری تقدیم می گردد.