گزارش های آماری؛
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - پاییز 1398
رکن اصلی پایداری، توانایی کسب اطلاعات و تبادل آنها از طریق مناسب ترین ابزارهاست. علم آمار، دانش بکارگیری داده های تجربی برای تولید بهترین اطلاعات می باشد. مبرهن است که لازمه ارائه آمارهای دقیق و با کیفیت و همچنین میزان اثربخشی این آمارها در رفع نیازهای بخش های مختلف، ارتباط موثر بین تولیدکنندگان آمار است. تا بتوان با اتکا به آمارهای صحیح، درست و به موقع، برنامه ریزی دقیق و کارآمدی تدوین نمود. در این راستا تلاش دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها بر آن بوده تا با جمع آوری به هنگام و صحیح داده ها بتواند در فراهم آوردن ابزار کنترل و تولید شاخص ها در قالب گزارش های فصلی انجام وظیفه نماید. نشریه پیش رو فصلنامه آماری پاییز 1398می باشد که تقدیم حضور تصمیم سازان و تصمیم گیران و مخاطبان صندوق بازنشستگی کشوری می گردد.
کد خبر: 12
تاریخ خبر: 1398/09/25
رکن اصلی پایداری، توانایی کسب اطلاعات و تبادل آنها از طریق مناسب ترین ابزارهاست. علم آمار، دانش بکارگیری داده های تجربی برای تولید بهترین اطلاعات می باشد. مبرهن است که لازمه ارائه آمارهای دقیق و با کیفیت و همچنین میزان اثربخشی این آمارها در رفع نیازهای بخش های مختلف، ارتباط موثر بین تولیدکنندگان آمار است. تا بتوان با اتکا به آمارهای صحیح، درست و به موقع، برنامه ریزی دقیق و کارآمدی تدوین نمود. در این راستا تلاش دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم ها بر آن بوده تا با جمع آوری به هنگام و صحیح داده ها بتواند در فراهم آوردن ابزار کنترل و تولید شاخص ها در قالب گزارش های فصلی انجام وظیفه نماید. نشریه پیش رو فصلنامه آماری پاییز 1398می باشد که تقدیم حضور تصمیم سازان و تصمیم گیران و مخاطبان صندوق بازنشستگی کشوری می گردد.