گزارش های آماری؛
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری -بهار 1399
بررسی عملکرد یک سیستم بدون تحلیل آمارهای مرتبط با آن امکان پذیر نیست و لازم است هر یک از مدیران و کارکنان بتوانند به نحوی با اطلاع از وضعیت موجود در ارتقاء سطح عملکرد خود تاثیرگذار باشند.
کد خبر: 14
تاریخ خبر: 1399/08/05
بررسی عملکرد یک سیستم بدون تحلیل آمارهای مرتبط با آن امکان پذیر نیست و لازم است هر یک از مدیران و کارکنان بتوانند به نحوی با اطلاع از وضعیت موجود در ارتقاء سطح عملکرد خود تاثیرگذار باشند. جهت ارائه تصویر بهینه از وضعیت موجود یک سازمان، می بایست اجزای تشکیل دهنده آن مشخص و سپس اطلاعات به هنگام و دقیقی از آنها تهیه و مورد استفاده تصمیم گیرندگان در تمامی سطوح قرار گیرد.

در این راستا دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری همواره با همکاری سایر واحدهای سازمانی صندوق، نسبت به انتشار به موقع و صحیح گزارش های فصلی در این مسیر حرکت نموده است، برهمین اساس فصلنامه آماری پیش رو حاوی خلاصه آمار و اطلاعات صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان بهار 1399 منتشر شده است.