گزارش های آماری؛
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - تابستان 1399
تجربه نشان داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام می گیرد، مگر آنکه اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد.
کد خبر: 15
تاریخ خبر: 1399/08/05
تجربه نشان داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام می گیرد، مگر آنکه اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد. نقش و وظیفه آمار همچون چراغی برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیمگیریِ صریح و بی ابهامِ فرد تصمیم گیرنده است. به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینه وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی باشد.

در این راستا دفتر برنامه ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری، بیست و سومین شماره فصلنامه آماری صندوق را به عنوان ابزاری دقیق، با هدف روشن سازی وضعیت موجود و آگاهی از آخرین آمار و اطلاعات این صندوق، در اختیار شما تصمیم سازان و تصمیم گیران گرامی قرار می دهد.