نشريه آماري صندوق بازنشستگي كشوري - بهار 1
نشريه آماري صندوق بازنشستگي كشوري - بهار 1395
بدون ترديد مي توان اذعان داشت در عصر حاضر كه عصر فناوري اطلاعـات و ارتـبـاطـات ناميده مي شود آمار و به تبع آن توليد اطلاعات و دانش به عنوان مهمترين مـنـبـع و ابـزار بـراي ارزيابي عملكرد گذشته و برنامه ريزي آينده محسوب شده و عامل اصلي در تصمـيـم گـيـري و مديريت به شمار مي آيد، پر واضح است بدون وجود آمار و اطلاعات دقيق هرگونه برنامه ريـزي نوعي انشاي اقتصادي و توسعه است كه نمود عيني و عملي و اعتباري قابل استناد نخواهد داشـت، به همين دليل از جمله شاخص هاي موثر در ارزيابي سازمان ها برخورداري آنها از منابع آماري و ساختاري نظام مند جهت انعكاس فعاليت هاي كمي و كيفي در همه ابعاد مي باشد. در اين راستا تلاش دفتر برنامه ريزي و توسعه سيستم ها بر آن بوده تا با جمع آوري بـه مـوقـع و صحيح داده ها بتواند در فراهم آوردن ابزار كنترل و توليد شاخص ها در قـالـب گـزارش هـاي فصلي انجام وظيفه نمايد. نشريه پيش رو فصلنامه آماري سه ماهه اول سال 1395 مـي بـاشـد كـه تقديم حضور تصميم سازان و تصميم گيران و مخاطبان صندوق بازنشستگي كشوري مي گردد
کد خبر: 3
تاریخ خبر: 1397/05/22