نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري - بهار 1396
نشریه آماري صندوق بازنشستگی کشوري - بهار 1396
در عصر حاضر، آمار علم و عملِ توسعه دانش انسانی از طریق استفاده از دادههاي تجربی است و شامل برنامهریزي، جمعبندي، و تفسیر می باشد. آمار هم برنامه است و هم «با برنامه» . لذا آن که با آمار سخن میگوید و به آمار میاندیشد از دقت و وضوح بیشتري بهرهمند است.در این راستا دفتر برنامه ریزي و توسعه سیستم ها دهمین نشریه آماري صندوق را بعنوان ابزاري دقیق جهت آگاهی از آخرین اطلاعات صندوق در اختیار شما تصمیم سازان و تصمیم گیران گرامی قرار می دهد.
کد خبر: 4
تاریخ خبر: 1397/05/22