آمار
نشریه آماری صندوق بازنشستگی کشوری - تابستان 1396
همواره یک تصمیم گیری با استفاده از استراتژی صحیح و هوشمندانه و شناخت نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها، نیازمند استفاده از دانشی است که بر پایه اطالعات و حقایق عینی و علمی باشد که علم آمار امروزه این نیاز را بر آورده کرده است. در نشریه فصلی پیش رو دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستمهای صندوق بازنشستگی کشوری سعی بر آن نموده است که جهت سهولت این امر ، گزارشی صحیح از وضعیت موجود در قالب نمودارها و جداول در اختیار شما تصمیم سازان گرامی قرار دهد.
کد خبر: 5
تاریخ خبر: 1397/05/23