کتاب: نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری
چارچوب حسابرسي داخلي اثربخش: روش حرفه اي بين المللي
کد کتاب: 580
تاریخ درج: مردادماه1399
محمدنادر خمجاني، محمدفلاح پور

ميراث فرهيختگان (موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا)، ????، 208صفحه.

تغيير محيط پيرامون و دگرگون شدن رويه هاي کاري، ضرورت بازنگري در فرايندهاي حسابرسي و نظارت هاي مالي را دوچندان کرده است. در چنين چارچوبي، دو تن از کارشناسان امور مالي حوزه اقتصاديِ صندوق هاي بازنشستگي، تلاش کرده اند بر اساس استانداردهاي حرفه اي بين المللي، نظام حسابرسي داخلي در صندوق هاي بازنشستگي را معرفي کنند. روشن است استقرار چنين نظامي، ضامن اطمينان از درستي اطلاعات مالي بوده و زمينه مهمي براي افزايش شفافيت در اين صندوق ها به شمار مي رود.

بخش اول: شرکت هاي هلدينگ و نظام راهبري شرکتي
بخش دوم: دستورالعمل تشکيل کميته هاي حسابرسي
بخش سوم: چارچوب کنترل هاي داخلي اثربخش
بخش چهارم: چارچوب حسابرسي داخلي اثربخش
بخش پنجم: منشور کميته حسابرسي
بخش ششم: منشور حسابرسي داخلي
بخش هفتم: نظامنامه حسابرسي داخلي