مقاله: به سازي نظام بازنشستگي ايران
شبيه سازي يك الگوي نسل هاي همپوشان 55 دوره اي با رويكرد به سازي نظام بازنشستگي ايران
کد کتاب: 581
تاریخ درج: مردادماه1399
مجيد دشتبان فاروجي، دكتر سعيد صمدي، دكتر رحيم دلالي اصفهاني، دكتر مجيد فخار، دكتر مهنوش عبدالله ميلاني

فصلنامه تحقيقات مدل سازي اقتصادي، 1389، س1، ش2، 203-173.

ظرفيت بالاي الگوهاي نسل هاي همپوشان در تجزيه و تحليل و شبيه سازي زمينه هاي مختلف اقتصاد نظير بررسي سياست هاي رشد درون زا، توسعه معيار عدالت بين نسلي، به سازي نظام تأمين اجتماعي و غيره سبب شده است كه در دهه هاي اخير اين الگوها از جايگاه ويژه اي در ميان اقتصاددانان برخوردار شوند. متأسفانه مشكل موجود در زمينه كمي كردن اين الگوها و تجزيه و تحليل خواص پايدار آنها سبب شده كه اين الگوها بيشتر در حد نظري باقي بمانند.

مقاله حاضر با به كارگيري روش پيشنهادي كوتليكوف و آيورباخ در برآورد الگوي نسل هاي همپوشان 55 دوره اي و با توجه به نارسايي هاي موجود در نظام بازنشستگي ايران، در چارچوب يك الگوي نسل هاي همپوشان 55 دوره اي با افراد ناهمگن به تحليل و شبيه سازي نظام بازنشستگي مي پردازد تا از اين رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگي پرداخت جاري به نظام بازنشستگي اندوخته كامل را بر فرايند انباشت سرمايه، توليد ملي، مصرف ملي و غيره مورد مطالعه قرار دارد.

يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه رفتار مصرف – پس انداز بهينه فردي تحت نظام هاي تأمين اجتماعي مختلف تغيير مي كند. نتايج حاصل از شبيه سازي الگو حاكي از آن است كه نظام بازنشستگي اندوخته اي، علاوه بر افزايش دارايي هاي مالي فردي براي اقتصاد، انباشت سرمايه فيزيكي بالاتري را نسبت به نظام بازنشستگي پرداخت جاري به همراه دارد. همچنين انتقال به نظام بازنشستگي جديد علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملي و توليد ملي سبب شده است كه افراد به دليل برخورداري از درآمد نيروي كار بالاتر در مقايسه با نظام بازنشستگي قديم انگيزه بيشتري براي ماندن در بازار كار و كامل كردن دوران خدمت خود داشته باشند.

کليدواژه ها: تأمين اجتماعي، سرمايه انساني، كسورات بازنشستگي، انباشت سرمايه.