کتاب: مسئله‌شناسی رکود در بنگاه‌های صنعتی
مسئله‌شناسي رکود در بنگاه‌هاي صنعتي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران
کد کتاب: 584
تاریخ درج: شهريور1399
حميد بختياري

مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا، ????، 169صفحه.اين کتاب که ثمره طرحي پژوهشي با همين عنوان است، پس از بازخواني مفهوم رکود در بخش صنعت، اطلاعاتي از شاخص‌هاي رکود در صنايع ايران عرضه کرده است. سپس با مرور مباني نظري مفهوم رکود، تلاش کرده ريشه‌ها و علل رکود در صنايع کشور را شناسايي کند. با عنايت به مدل مفهومي ارائه شده در اين کتاب، اقدامات پيشنهادي پژوهش‌گر به منظور خروج بنگاه‌هاي صنعتي از شرايط رکود، قابل تأمل و توجه بسيار به نظر مي‌رسد.

فصل اول: کليات
فصل دوم: رکود و ماهيت آن
فصل سوم: ديدگاه اقتصاددانان راجع به رکود و سياست هاي دولت در قبال آن
فصل چهارم: علل رکود بنگاه هاي اقتصادي
فصل پنجم: جمع بندي و پيشنهادها