بازنگری در سازوکار پرداخت مستمری
بازگشت از خصوصي‌سازي به نظام عمومي
کد کتاب: 586
تاریخ درج: شهريور1399
نويسندگان: ايزابل اُرتيز، فابيو ديوران واوِرد، استفان اُربان، وِرونيکا وودساک، ژيمينگ يو

مترجم: حميد گماري

ميراث فرهيختگان، پاييز 1398، 164 صفحه.از سال 1981 تا2014، سي کشور سازوکار پرداخت مستمري اجباريِ عمومي خود را به طور کامل يا تاحدودي خصوصي کردند. 

اين گزارش به بررسي سه موضوع مي پردازد: 

1. تحليل هاي مختلف درخصوص علل شکست سازوکار پرداخت مستمري اجباري عمومي در بهبودبخشيدن به امنيت درآمد سالمندان و عملکرد ضعيف آن ها از لحاظ ميزان پوشش، مزايا، هزينه هاي اداري، هزينه هاي نقل وانتقال، تأثيرات اجتماعي و مالي و نظير اين ها؛ 

2. ارائة مستندات در خصوص علت کنار گذاشتن و برگشت از خصوصي سازي سازوکار پرداخت مستمري، قوانين، حکمراني، شرايط جديد برخورداري از مزايا، نرخ هاي تأمين مالي و حق بيمة نظام هاي جديد پرداخت مستمري؛ 

3. فراهم کردن رهنمودهاي لازم در خصوص مراحل کليدي سياستي براي برگشت از خصوصي سازي سازوکار پرداخت مستمري براي کشورهايي که قصد دارند خصوصي سازي را کنار بگذارند و به نظام بازنشستگي عمومي بازگردند.

فصل اول: خصوصي سازي ساز و کار پرداخت مستمري: سه دهه شکست

فصل دوم: برگشت از خصوصي سازي ساز و کار پرداخت مستمري (نظام بازنشستگي خصوصي)

فصل سوم: چگونگي برگشت از خصوصي سازي: مراحل سياستي