شرح خدمت (برقراری حقوق وظیفه وراث بازنشسته یا ازکارافتاده متوفی) :

 

خدمت گیرندگان : وراث واجد شرایط بازنشسته متوفی یا ازکارافتاده مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

دستگاههای اجرایی مطابق مقررات موضوعه ،درخواست وراث واجد شرایط را پس از بررسی به همراه مدارک برقراری حقوق وظیفه جهت تایید به واحد اجرایی صندوق ارسال نماید..پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان فنی صندوق ،حکم برقراری حقوق وظیفه وراث صادر می گردد.

*برای خویش فرمایان متوفی،دستگاه اجرائی صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.

 

مدارک مورد نیاز :

1-    گواهی فوت

2-    مدارک هویتی وراث

3-    تکمیل فرم شماره 3(مشخصات وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه)

4-    تعهدنامه وراث اناث حسب مورد

5-    استعلام از صندوقهای بیمه ای مبنی بر عدم دریافت حقوق وراث اناث حسب مورد

6-    سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری