شرح خدمت (پرداخت غرامت بیمه عمر) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری-شاغلین کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی

مشمولین یا وراث آنان می توانند با مراجعه به دستگاه اجرایی مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز درخواست استفاده از غرامت بیمه عمر نمایند.

دستگاه های اجرایی مدارک مورد نیاز را به صندوق ارسال ومسئولین مربوطه در صندوق پس از بررسی مدارک مذکور و ثبت اطلاعات متوفی در سامانه پرداخت و صدور چک ، آن را به نماینده دستگاه اجرایی تحویل خواهند داد.

 

مدارک مورد نیاز:

1.فرم تکمیل شده پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث

2.گواهی فوت مرحوم

3.گزارش پزشکی قانونی

4.کپی کامل شناسنامه مرحوم

5.حکم استخدامی(شاغل)

6.کروکی صحنه تصادف(درصورت وقوع تصادف) و گزارش نیروی انتظامی(درصورت بروز حادثه منجربه فوت))