نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (برقراری حقوق بازنشستگی عادی) :

 

خدمت گیرندگان : شاغلین کسورپرداز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

دستگاههای اجرایی می توانند مطابق مقررات موضوعه در صورت حائز شرایط بودن کارمند، وی را با صدور ابلاغ بازنشسته نماید و پس از ثبت اطلاعات در سایت صندوق بازنشستگی کشوری(لینک) ، مدارک برقراری حقوق را جهت تایید به واحد اجرایی صندوق ارسال نماید..پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان فنی صندوق و ایجاد دفترکل برای بازنشسته ،حکم برقراری اولیه حقوق بازنشستگی صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز :

1- فرم شماره 1و2 صندوق بازنشستگی کشوری

2- مدارک خدمت غیر رسمی

 3- احکام کارگزینی خدمت رسمی  و اشتراک در صندوق

4- مدارک واریز کسور بازنشستگی خدمت غیر رسمی

5- سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری