نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق آنان قطع گردیده است.

مشترکین می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ،حسب مورد به دستگاه  اجرائی محل خدمت یا واحد اجرائی صندوق بازشنستگی کشوری مراجعه نمایند.پس از بررسی مدارک و استعلام(درصورت نیاز) توسط کارشناسان فنی صندوق، حکم برقراری مجدد حقوق بازنشستگی و وظیفه صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز :

 مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماره 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری از جمله:

1.     مدارک هویتی

2.     فرم تعهدنامه عدم ازدواج و اشتغال

3.       گواهی عدم دریافت حقوق از سایر صندوق ها

4.       گواهی اشتغال به تحصیل (دانشجویی)

5.       گواهی فوت همسر یا طلاقنامه

6.       مدارک واریز اضافه دریافتی حسب مورد

7.       حکم مرجع قضائی حسب مورد