نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

شرح خدمت (برقراری حقوق وظیفه وراث شاغلین کسورپرداز) :

 

خدمت گیرندگان : وراث واجد شرایط شاغلین کسورپرداز متوفی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری

دستگاههای اجرایی مطابق مقررات موضوعه ،درخواست وراث واجد شرایط را پس از بررسی به همراه مدارک برقراری حقوق وظیفه جهت تایید به واحد اجرایی صندوق ارسال نماید..پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان فنی صندوق ،حکم برقراری حقوق وظیفه وراث صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز :

1-    گواهی فوت

2-    تصویر اولین شناسنامه ارائه شده در بدو استخدام و اولین حکم استخدام رسمی مستخدم

3-    تکمیل فرم های  شماره 2،1 و 3

4-    تائیدیه کمیته مصوبات حقوق وظیفه و ارفاقی جانبازان برای شاغلینی که به سبب انجام وظیفه فوت نموده اند.

5-    مدارک خدمت غیر رسمی

6-     احکام کارگزینی خدمت رسمی  و اشتراک در صندوق

7-    مدارک واریز کسور بازنشستگی خدمت غیر رسمی

8-    تعهدنامه وراث اناث حسب مورد

9-    استعلام از صندوقهای بیمه ای مبنی بر عدم دریافت حقوق وراث اناث حسب مورد

10-                       سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری