نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (احراز هویت اناث) :

خدمت گیرندگان: موظفین(فرزندان و نوادگان اناث) به شرط نداشتن شغل و همسر

وراث اناث در داخل کشور:

وراث اناث در ابتدا می بایست به نمایندگیهای صندوق در استان محل زندگی خود با همراه داشتن کارت شناسائی ملی و شناسنامه مراجعه نمایند.پس از احراز هویت توسط مسئولین مربوطه و بررسی مدارک، حکم ترمیم سالیانه آنان صادر می گردد.

وراث اناث خارج از کشور:

وراث اناث می بایست به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت خود و یا دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران مراجعه و پس از ارائه مدارک خود(گواهی ترجمه شده عدم سابقه پرداخت مالیاتی،گواهی عدم دریافت حمایتهای بیمه ای و اجتماعی،گواهی مراجع ذیصلاح محل اقامت مبنی بر تجرد و عدم اختیار تاهل پس از طلاق) و اخذ تائیدیه، آن را به وکیل خود در ایران ارسال تا با در دست داشتن تائیدیه مذکور به نمایندگیهای صندوق مراجعه نماید.پس از استعلام از وزارت امور خارجه توسط مدیریت های صندوق و تائید آنان، معرفی نامه دریافت حقوق به بانک صادر و در اختیار مراجعه کنندگان قرار خواهد گرفت.

قبلا وراث اناث خارج از کشور با تعهد نامه عدم ازدواج و اشتغال تایید شده در سفارت خانه احراز هویت می گردیدند.از خردادماه سال جاری با توجه به نامه دیوان محاسبات وراث اناث خارج از کشور را بیش از 6ماه درکشور ذیربط اقامت داشتند و احراز هویت  منوط به ارائه گواهی فوق الذکر گردید.

از آنجا که گواهی فوق الذکررا شخصا ذینفع تهیه و پس از تایید سفارت و پس از ترجمه به صندوق ارائه می نمایند استعلامی از وزارت امور خارجه انجام نمی شود.