نسخه 3

تاریخ: 20/03/1399

 

شرح خدمت (انتقال حق بیمه  به صندوق بازنشستگی کشوری) :

 

خدمت گیرندگان : شاغلین کسورپرداز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که دارای سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی در سایر صندوق ها می باشند.

ذینفع با مراجعه به صندوق بازنشستگی مبدا و یا دستگاه اجرایی محل خدمت ، درخواست کتبی انتقال حق بیمه خود را ارائه می دهد.سپس دستگاه محل خدمت متقاضی یا صندوق بازنشستگی مبدا مدارک مورد نیاز(فرم اطلاعات ایام پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و لیست ریز حق بیمه یا کسور بازنشستگی و اعلامیه بانکی مبنی بر واریز حق بیمه یا کسور انتقالی از صندوق مبدا) را به واحدهای اجرائی صندوق ارسال می کند.پس از کنترل واریز حق بیمه توسط کارشناس مربوطه به صندوق مبدا اعلام وصول می گردد.

پس از بررسی حکم زمان انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا حکم تغییر صندوق و محاسبه مابه التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه ، مابه التفاوت مذکور جهت پرداخت ذینفع به صورت نقد یا اقساط به دستگاه اجرائی اعلام می گردد. در ضمن ما به التفاوت ناشی از انتقال حق بیمه بابت خدمت غیردولتی از زمان بازنشستگی با حکم قبل از بازنشستگی محاسبه می گردد.

شایان ذکر است مستخدمینی که سوابق خدمت غیررسمی آنان بابت خدمت در شرکتها یا موسسات غیردولتی باشد، پس از انتقال حق بیمه ایام مزبور ،مدت یاد شده صرفا در محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی به جمع سنوات خدمت آنان اضافه می شود و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ،اعطای پایه ،درجه یا نظایر آن منظور نخواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز :

1-    فرم اطلاعات ایام پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و لیست ریز حق بیمه یا کسور بازنشستگی(فرمهای 14و15 سازمان تامین اجتماعی )

2-    اعلامیه بانکی مبنی بر انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری

3-    مدارک مربوط به سوابق خدمت دولتی و تمام وقت بودن خدمت موردنظر

4-    حکم زمان تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا حکم تغییر صندوق بازنشستگی، حکم قبل از بازنشستگی(بررسی سوابق غیردولتی)