نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (انتقال حقوق از یک استان به استان دیگر) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

در ابتدا ذینفع با مراجعه به دستگاه اجرائی در استان مبدا درخواست خود را مبنی بر انتقال حقوق به استان دیگر ارائه می نماید.پس از موافقت دستگاه اجرائی در استان مبدا و مقصد ، نامبرده به واحدهای اجرائی صندوق مراجعه و مدارک را ارائه می نماید.پس از بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه حقوق نامبرده به استان مقصد انتقال می یابد.

 

مدارک مورد نیاز :

1-    درخواست کتبی خدمت گیرنده

2-    موافقت کتبی دستگاه اجرائی در استان مبدا (ذیحساب و عناوین مشابه)

3-    موافقت کتبی دستگاه اجرایی در استان مقصد(ذیحساب و عناوین مشابه)