نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (انتقال کسور به سایر صندوق ها) :

 

خدمت گیرندگان : شاغلین کسورپرداز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که رابطه استخدامی آنان با دستگاه محل خدمت به لحاظ استعفا،اخراج،انفصال،بازخریدی،انتقال دائم و ...قطع شده است و یا حسب ضوابط ،مشترک صندوق دیگری گردیده اند.

در ابتدا ذینفع با مراجعه به صندوق بازنشستگی مقصد و یا دستگاه اجرایی محل خدمت ، درخواست کتبی انتقال کسور خود را ارائه می دهد.پس از صدور موافقت نامه پذیرش سابقه و اعلام شماره حساب جهت انتقال کسور بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی مقصد ، مدارک مذکور توسط دستگاه اجرائی به واحدهای اجرائی صندوق ارسال می گردد.پس از بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در صندوق، چک بانکی در وجه صندوق بازنشستگی مقصد صادر و ارسال می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

1- فهرست ریز کسور بازنشستگی ایام خدمت رسمی تائید شده توسط ذیحساب دستگاه اجرائی محل خدمت قبلی

2- مدارک واریز کسور یا حق بیمه سنوات خدمت غیررسمی

 3- فرم منضم به بخشنامه شماره 47/10 مورخ 22/1/1368 در خصوص کارکنان تبدیل وضع یافته

5- موافقت نامه صندوق بازنشستگی مقصد مبنی بر پذیرش سابقه و اعلام شماره حساب

6-فرم درخواست استرداد انتقال کسور بازنشستگی (2.1) تائید شده در چهار نسخه اصلی و چاپی

7-احکام استخدام اولیه ،رسمی آزمایشی،قطعی یا تبدیل وضع استخدامی،ماموریت،مرخصی بدون حقوق،قطع رابطه استخدامی یا تغییر صندوق حسب مورد

8-فرم اطلاعات مربوط به احکام مشترکین صندوق تائید شده