نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (اصلاح حقوق بازنشستگی) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

پس از ارسال مدارک توسط دستگاهها به واحد اجرائی صندوق ، مدارک توسط کارشناس فنی صندوق بررسی و در صورت نیاز استعلام می گردد.پس از تکمیل و اصلاح اطلاعات در سیستم، حکم اصلاح بازنشستگی صادر می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

1- فرم شماره 1و2 اصلاحی

2- ارائه مدارک مثبته مرتبط با موضوع اصلاح

 3- اسناد مثبته مبنی بر واریز کسور بازنشستگی متعلقه(مقرری ماه اول،سهم کارمند و کارفرما)

5- سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری