نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (استرداد اضافه یا اشتباه واریزی) :

 

خدمت گیرندگان : دستگاه های اجرائی یا صندوق های بازنشستگی که وجوهی را اضافه یا اشتباه به حساب صندوق بازنشستگی واریز نموده اند.

در ابتدا دستگاه اجرائی فرم درخواست استرداد اضافه/اشتباه واریزی کسور بازنشستگی(1/3)تائید شده به همراه سایر مدارک مورد نیاز به واحدهای اجرائی صندوق ارسال می نماید. پس از بررسی مدارک،علت و مبنای اشتباه واریزی توسط کارشناس مربوطه در صندوق، فرم درخواست مذکور تائید و چک بانکی دروجه ذحسابی یا امور مالی دستگاه متبوع صادروارسال می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

1-    فرم درخواست استرداد اضافه/اشتباه واریزی کسور بازنشستگی(1/3) تائید شده در سه نسخه اصلی و چاپی

2-    مدارک مثبته مبنی بر اشتباه واریزی به حساب صندوق بازنشستگی کشوری

3-    فهرست ریز کسور بازنشستگی تائید شده توسط ذیحساب دستگاه اجرائی(حسب مورد)