نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (استرداد کسوربازنشستگی شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی) :

 

خدمت گیرندگان : شاغلین کسورپرداز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که رابطه استخدامی آنان با با دستگاه محل خدمت به لحاظ استعفا،اخراج،انفصال،بازخریدی،انتقال دائم و ...قطع شده است و درخواست دریافت کسور بازنشستگی ایام خدمت خود را دارند.

در ابتدا ذینفع با مراجعه به کارگزینی دستگاه اجرایی محل خدمت ، درخواست کتبی مبنی بر دریافت کسور خود را ارائه می دهد.سپس دستگاه اجرائی درخواست نامبرده را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به واحدهای اجرائی صندوق ارسال می نماید. پس از بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در صندوق، چک بانکی در وجه ذحسابی یا امور مالی دستگاه متبوع صادر و ارسال می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

1-    فرم درخواست استرداد و انتقال کسور بازنشستگی (1/2) تائید شده توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی محل خدمت در چهارنسخه اصلی و چاپی

2-    فهرست ریز کسور بازنشستگی ایام خدمت رسمی تائید شده توسط ذیحساب دستگاه

3-    مدارک واریز کسور یا حق بیمه سنوات خدمت غیررسمی

4-    درخواست کتبی ذینفع مبنی بر استرداد کسور بازنشستگی

5-    فرم منضم به بخشنامه شماره 47/10 مورخ 22/1/1368 در خصوص کارکنان تبدیل وضع یافته

6-    احکام استخدام اولیه ،رسمی آزمایشی،قطعی یا تبدیل وضع استخدامی،ماموریت،مرخصی بدون حقوق،قطع رابطه استخدامی

7-    فرم اطلاعات مربوط به احکام مشترکین صندوق