نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (استرداد کسورمازاد بر سی سال) :

 

خدمت گیرندگان : شاغلین کسورپرداز مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از 30 سال کسور بازنشستگی به صندوق واریز نموده اند.

در ابتدا ذینفع با مراجعه به دستگاه اجرایی محل خدمت ، درخواست کتبی مبنی بر دریافت کسورمازاد بر سی سال خود را ارائه می دهد.سپس دستگاه اجرائی فرمهای درخواست استرداد کسوربازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال (فرم شماره 4) را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به واحدهای اجرائی صندوق ارسال می نماید؛ پس از بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در صندوق، چک بانکی در وجه ذحسابی یا امور مالی دستگاه متبوع صادر و ارسال می گردد.

 

مدارک مورد نیاز :

فرم درخواست استرداد کسوربازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال (فرم شماره 4) در سه نسخه اصلی و چاپی

فهرست ریز کسور بازنشستگی خدمات مازاد بر سی سال تائید شده توسط ذیحساب دستگاه

مدارک مثبته مبنی بر واریز کسور سنوات مازاد بر سی سال خدمت

مدارک واریز بدهی خدمت غیررسمی،نظام وظیفه،انتقال حق بیمه و مابه التفاوت آن

مدارک استهلاک بدهی خدمت رسمی و غیررسمی

احکام استخدام اولیه و شمول به صندوق بازنشستگی کشوری و احکام  مرخصی بدون حقوق وماموریت یا عدم اشتغال واحکام حقوقی  ایام مازاد بر سی سال خدمت