نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی) :

 

خدمت گیرندگان : مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که پس از قطع رابطه استخدامی با دستگاه محل خدمت(اخراج،استعفا،بازخریدی) با صندوق قرارداد خویش فرمائی منعقد نموده و به شرایط عمومی بازنشستگی نائل شده اند.

مشترکین واجد شرایط می توانند با مراجعه به واحدهای اجرایی صندوق درخواست کتبی خود را مبنی بر بازنشستگی ارائه نمایند.پس از بررسی سوابق خدمت و سابقه پرداخت کسورمتقاضی توسط کارشناس فنی ،اطلاعات در سیستم تکمیل و دفترکل برای بازنشسته ایجاد می گردد. پس از احراز واریز کامل کسوردر سیستم مربوطه پس از عقد قرارداد خویش فرمائی ، حکم برقراری اولیه حقوق بازنشستگی صادر می گردد.

مدارک مورد نیاز :

1- قرارداد خویش فرمائی

2- درخواست کتبی بازنشستگی

 3- مدارک استخدامی در صورت لزوم

5- سایر مدارک مورد نیاز طبق یخشنامه شماه 129567/250 مورخ 30/10/1385 صندوق بازنشستگی کشوری