نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

شرح خدمت (وام) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

مشترکین می توانند در موعد مقرر به سایت صندوق بازنشستگی کشوری مراجعه و در صورت داشتن شرایط ، نسبت به ثبت نام وام اقدام نمایند.پس از قرعه کشی سیستمی ، اسامی وام گیرندگان در سایت صندوق اعلام و سپس مبلغ وام بدون نیاز به ضامن به حساب سپهری که حقوق بازنشستگی دریافت می دارند .

ضوابط و شرایط دریافت وام:

1.     اعتبار وام هر استان بر اساس توزیع فراوانی بازنشستگان و موظفين آن استان تعيين مي گردد.

2.     مبلغ وام هفت میلیون ریال می باشد و فقط به حساب متقاضی دربانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و ازاین حساب حقوق بازنشستگی / وظیفه دریافت می نماید ، واریز خواهد شد.

3.     پرداخت اقساط وام 36 ماهه با کارمزد ساليانه 4% مي باشد.

4.     متقاضیانی که در سال 97 از وام ضروری پنجاه ميليون ريالی بهره مند گرديده و يادر مراحل پرداخت وام مذکور قرار دارند مجاز به ثبت نام نمی باشند.

5.     متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یکسال گذشته، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

6.     وراث ذکوری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف می شوند، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

7.     متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نگردیده است، مجاز به ثبت نام نمی باشند.

8.     فقط یکی از وراث وظیفه بگیر با رضايت سایر وراث وظیفه بگیر می تواند از وام استفاده نماید. لذا متقاضی می بايست پس از دريافت  <<فرم تعهد وراث>>  و تکميل آن توسط ساير وارث، فرم را جهت تاييد در اختيار مديريت های صندوق در مرکز استان قرار دهد.

9.     لازم به ذکر است تکمیل فرم <<تعهد وراث>> برای وظیفه بگيران بيش از يک نفر الزامی است.

10.تنها در صورت ارائه فرم تعهد وراث و تاييد مديريت های صندوق بازنشستگی در مرکز استان درخواست ثبت نام کننده در ليست متقاضيان وام ضروری قرار خواهد گرفت.

11. درخصوص وراث صغیر و محجور ، اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام می بایست ارائه گردد.

12. "بازنشسته" متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه ساير وراث از حقوق وظيفه استفاده می نمايد، به منظور امکان بهره مندی يک نفر از وراث وظيفه بگير از تسهيلات وام ضروری، توصيه می شود "بازنشسته" متقاضی، از "دفترکل بازنشستگی" خود اقدام به ثبت نام نمايد.

13. "وظيفه بگير" متقاضی که علاوه بر اينکه به تنهايی از دفترکل اول حقوق وظيفه دريافت می کند ، به اتفاق وراث ديگر از دفترکل دوم نيز حقوق وظيفه دريافت می کند. توصيه می شود "وظيفه بگير" متقاضی، از "دفترکل اول" اقدام به ثبت نام نمايد تا امکان ثبت نام يک نفر از مابقی وراث وظيفه بگير از "دفترکل دوم" فراهم گردد.

14. ذکر شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات ايران و شماره تلفن همراه الزامی است.

15. ثبت نام در سامانه، حقي را براي دريافت وام به متقاضي ايجاد نخواهد کرد.

16. پس از اتمام مهلت ثبت نام، سوابق متقاضيان از جمله مجموع وام های دريافتی، بهره مندی از ساير تسهيلات، ميزان حقوق و ... مورد بررسی و اولويت بندی قرار گرفته و بر اساس ميزان اعتبار تخصيصی توسط بانک عامل،"واجدين شرايط" تعيين و اسامی در سامانه اعلام می گردد.

 

مدارک مورد نیاز:

1.تکمیل فرم درخواست وام بازنشسته یا موظف مشترک صندوق در وب سایت

2.تکمیل فرم وکالت اعضا در صورت نمایندگی از اعضای خانواده برای موظفین