نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

شرح خدمت(صدور ابلاغیه سنوات ارفاقی) :

 

خدمت گیرندگان:

جانبازان- معلولین عادی، متصدیان مشاغل سخت و زیان آور

مدارک موردنیاز مربوط به  ازکارافتادگی ،فوت به سبب انجام وظیفه ، سنوات ارفاقی جانبازان و معلولین ، توسط دستگاه اجرائی محل خدمت نامبرده به صندوق ارسال و پس از طرح در کمیته مربوطه ، مصوبات به دستگاه اجرائی ابلاغ می گردد.

 

مدارک مورد نیاز:

مدارک طبق پیوست های بخشنامه های شماره 37163/91/204 مورخ 21/09/1391 و 37421/91/204 مورخ 25/09/1391و سایر قوانین از جمله :

اصل فرم تکمیل شده مربوط (توسط دستگاه) همراه با تکمیل درخواست بازنشستگی مندرج در قسمت اخیر فرم (توسط متقاضی)

اصل گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان مبنی بر درصد جانبازی (مربوط به سالی که پیشنهاد ارسال می گردد)

اصل گواهی شورای پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی کشور برای معلولین مبنی بر تعیین درصد معلولیت (مربوط به سالی که پیشنهاد ارسال می گردد)

اصل تاییدیه بنیاد شهید و امور ایثار گران مبنی بر شهادت یکی از والدین متقاضی