نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (صدور ضمانت نامه بازنشستگان) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری(کسانی که در حکم بازنشستگی آنها دستگاه پرداخت کننده ،صندوق بازنشستگی کشوری درج شده است.)

مشترکین می توانند با مراجعه به اداره کل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری(استان تهران) یا فکس (شهرستانها) درخواست خود را ارائه نمایند.پس از بررسی کارشناس مربوطه ، اطلاعات در سیستم وارد شده و ضمانتنامه صادر می گردد.

*درصورتیکه پرداخت کننده حقوق غیر از صندوق بازنشستگی کشوری باشد می بایست خدمت گیرنده به دستگاه اجرایی محل خدمت خود مراجعه نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

1.کارت شناسائی ملی

2.شماره دفتر کل

3.آدرس پستی برای شهرستانها

4.نام سند مالی یا بانک و نام شعبه  و کد بانک

5. نام فردی بازنشسته ضامن وی میگردد

6.در صورت نیاز مبلغ وام

7.تعیین نوع وام