تغییر و ایجاد اسم رمز دستگاه ها


 کد دستگاه
کلمه عبور قبلی
  کلمه عبور جدید
 تکرار کلمه عبور جدید