کد شناسه دستگاه :  
نام دستگاه :  
کد شناسه دستگاه در بخشنامه مربوطه توسط سازمان بازنشستگی کشوری اعلام گرديده است.
سيستم برنامه سيستم برنامه بيمه عمر و حوادث


عنوان تعداد (نفر) سهم بيمه شده
(جمع به ريال)
سهم بيمه گذار
(جمع به ريال)
جمع  به ريال
شاغل
بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری
بازنشسته مشترک ساير صندوقها
جمع ماهيانه
جمع ساليانه