شرایط استفاده از خدمات رزرو هتل
  1. استفاده از این خدمات برای بازنشستگانی امکانپذیر است که وضعیت دفترکل آنها قطعی و جاری شده باشد.
  2. برای استفاده از خدمات مسافرتی،درج اطلاعات مربوط به دفترکل ، کدملی و شماره حساب حقوق واریزی بازنشستگی ضروری می باشد.
  3. امکان استفاده از هر سهمیه ، یکبار در سال می باشد.
  4. حضور بازنشسته در هر سفر الزامی است و امکان جایگزین کردن هیچ فردی به جای بازنشسته در سفر وجود ندارد.
  5. بازنشستگان می توانند برای هر سفر، یک همراه با خودداشته باشند.
  6. کمک هزینه ی پرداختی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری برای هر بازنشسته و همراه او، هر نفر 370،000 تومان است و پرداخت هزینه باقیمانده سفر، بر عهده ی بازنشسته می باشد.
  7. برای هر بازنشسته سه سهمیه ی سفر و یک سهمیه ی آب درمانی محلات در نظر گرفته شده است که در دوبخش خدمات تورهای سیاحتی - زیارتی و یا خدمات رزرو هتل ارائه می شود.
  8. در هنگام ثبت نام ، فرم مشخصات خدمات مسافرتی برای بازنشستگان قابل دسترس است که بازنشستگان می تواننداطلاعات فرم را مطالعه نموده و از خدمات سفر خود مطلع شوند.
  9. سه شرکت زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی کشوری برای اجرای خدمات مسافرتی بازنشستگان ، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی(www.ittic.com)، شرکت خدمات مسافرتی پرشین گلف (www.khatamtour.ir) و شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی(www.safarcard.ir) می باشند.
  10. رعایت کلیه قوانین و مقررات مندرج در این سامانه از جمله انصراف از سفر، استرداد وجوه پرداختی الزامی می باشد
سامانه خدمات رزرو هتل