مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری (به تاریخ 1399/04/29)
نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مقطع رشته
اکبر افتخاری مدیرعامل دکتری مدیریت مالی
نعمت اله ایزدی رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد روابط بین الملل
محمد مهدی انتشاری نایب رئیس هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علی عرب مازار یزدی عضو هیئت مدیره دکتری اقتصاد
سید علیرضا سیاسی راد عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ابراهیم رضایی بابادی عضو هیئت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی